เครื่องมือการบริหารหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลด

Collapseกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
  มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
  ประกาศราชกิจจา เรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 56
  4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  การตรวจสอบการรับรองหลักสูตรจากสกอ

แบบสอบถาม

Collapseทำแบบสอบถาม
  แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา
  แบบสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อครูนิเทศติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อทางอีเมล์ soonwa4@hotmail.comข่าวสาร

Collapseหมวดข่าวจาก สอศ
  การรับรองหลักสูตรจากสกอช่วยเหลือ

Collapseคู่มือ
  คู่มือการใช้งานสอศ.
  คู่มือการใช้งานสถาบัน
  คู่มือการใช้งานวิทยาลัย
  คู่มือการใช้งานคอศ1
  คู่มือการใช้งานคอศ2
  คู่มือการใช้งานคอศ3
  คู่มือการใช้งานคอศ4
  คู่มือการใช้งานคอศ5
  คู่มือการใช้งานคอศ6
  คำแนะนำของผู้ดูแล
Collapseตัวอย่างเอกสาร
  ใบส่งผลการเรียน
  ใบรายงานการนิเทศ
  ใบประเมินผลการเรียนจากสถานประกอบการ
  ปฏิทินนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา
Collapseเอกสาร (Continued on the next page)
  ตัวอย่างคอศ2
  ตัวอย่างคอศ3
  ตัวอย่างคอศ4
Page 1 of 2 (28 items)< Prev12Next >Error!


Label


OK

Success!

Label


OK