เครื่องมือการบริหารหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี




ดาวน์โหลด

Collapseกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
  มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
  ประกาศราชกิจจา เรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 56
  4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  การตรวจสอบการรับรองหลักสูตรจากสกอ

แบบสอบถาม

Collapseทำแบบสอบถาม
  แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา
  แบบสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อครูนิเทศ



ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อทางอีเมล์ soonwa4@hotmail.com



ข่าวสาร

Collapseหมวดข่าวจาก สอศ
  การรับรองหลักสูตรจากสกอ



ช่วยเหลือ

Collapseคู่มือ
  คู่มือการใช้งานสอศ.
  คู่มือการใช้งานสถาบัน
  คู่มือการใช้งานวิทยาลัย
  คู่มือการใช้งานคอศ1
  คู่มือการใช้งานคอศ2
  คู่มือการใช้งานคอศ3
  คู่มือการใช้งานคอศ4
  คู่มือการใช้งานคอศ5
  คู่มือการใช้งานคอศ6
  คำแนะนำของผู้ดูแล
Collapseตัวอย่างเอกสาร
  ใบส่งผลการเรียน
  ใบรายงานการนิเทศ
  ใบประเมินผลการเรียนจากสถานประกอบการ
  ปฏิทินนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา
Collapseเอกสาร (Continued on the next page)
  ตัวอย่างคอศ2
  ตัวอย่างคอศ3
  ตัวอย่างคอศ4
Page 1 of 2 (28 items)< Prev12Next >







Error!


Label


OK

Success!

Label


OK